Reklamácia

Reklamačný poriadok spoločnosti KOFI s.r.o.

Článok I
Zásady vrátenia tovaru

 1. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že tovar zakúpený u predávajúceho:
  • má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, prevádzkové a technické parametre dané výrobcom a že jeho použitie na určený účel bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky;
  • podľa všeobecne záväzných právnych predpisov spĺňajú aj zdravotné, hygienické a iné podmienky v nich stanovené;
  • sú bez závad;
  • boli mu predané za cenu, ktorú mali v čase ponuky a ich predaja, a že táto cena mu bola správne účtovaná.
 2. Zodpovednosť predávajúceho podľa bodu 1 sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na tovar zakúpený za znížené ceny v rámci cenovej zľavy (akcie), na ktorý bola poskytnutá cenová zľava a pri ktorom je jeho predaj spotrebiteľovi viazaný na splnenie osobitných podmienok dohodnutých s ním.
 3. Pri predaji je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklady o kúpe tovaru v štruktúre určenej všeobecne záväzným právnym predpisom. Ak si to povaha tovaru vyžaduje, predávajúci zároveň vydá spotrebiteľovi záručný list.
 4. Spotrebiteľ má právo reklamovať vadu zistenú na zakúpenom tovare pri jeho prevzatí alebo počas záručnej doby.
 5. Spotrebiteľ je povinný uplatniť právo na reklamáciu vady, ktorú má tovar pri prevzatí spotrebiteľom alebo po uplynutí lehoty od prevzatia počas záručnej doby u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Ak spotrebiteľ neuplatní svoje právo na reklamáciu vady u predávajúceho v záručnej lehote, toto jeho právo zanikne.
 6. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré:
  • existovali pri prevzatí tovaru,
  • alebo sa vyskytli po prevzatí tovaru počas záručnej doby.
 1. Predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za vady
  • ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré spotrebiteľ uplatnil až po jej uplynutí;
  • v prípade, že spotrebiteľ nepreukáže dokladom alebo iným dostatočne spoľahlivým spôsobom, že reklamovaný tovar bol zakúpený u predávajúceho a že poskytnutá záručná doba ešte neuplynula;
  • ktorú spotrebiteľ uplatní po uplynutí záručnej doby, ak predložením záručného listu alebo iným dostatočne hodnoverným spôsobom nepreukáže, že predávajúcemu poskytol dlhšiu záručnú dobu, ako je záručná doba stanovená všeobecne záväzným právnym predpisom;
  • ktoré boli spôsobené spotrebiteľom alebo inou (treťou) osobou alebo vznikli nezávisle od ich konania v dôsledku škody v situáciách vyššej moci;
  • ktoré vznikli nesprávnym používaním, používaním na iné účely, než na ktoré je tovar svojou povahou určený, svojvoľnými úpravami a opravami;
  • ktoré vznikli v dôsledku nedodržania pokynov a výslovných upozornení pre spotrebiteľa alebo boli spôsobené nesprávnym skladovaním, používaním alebo skladovaním v nevhodnom prostredí zo strany spotrebiteľa.
 1. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.
 2. V prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba stanovená na 24 mesiacov, pričom na vady, pre ktoré bol tovar predaný za nižšiu cenu, sa záruka nevzťahuje.
 3. Pri predaji použitého tovaru je záručná doba stanovená na 12 mesiacov.
 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí počas záručnej doby.
 5. Predávajúci môže poskytnúť záruku aj nad rámec stanovenej záručnej doby. Podmienky jej poskytnutia a rozsah musia byť uvedené na predajnom doklade alebo na záručnom liste.
 6. Do záručnej doby sa nezapočítava doba odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil právo zo zodpovednosti za vady, do dňa, keď bol spotrebiteľ povinný prevziať tovar po ukončení opravy alebo po ukončení reklamačného konania. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o oprave a jej trvaní. Ak dôjde k výmene, záručná lehota začína plynúť znova od prevzatia nového tovaru.
 7. Predávajúci prijíma reklamácie na adrese uvedenej na sprievodnom doklade zásielky.
 8. Pri uplatnení reklamácie je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie o prijatí reklamácie (reklamačný protokol), ktoré obsahuje identifikačné údaje predávajúceho a spotrebiteľa, názov, množstvo a prípadné príslušenstvo reklamovaného tovaru, popis vady, príslušný zákon o spôsobe vybavenia reklamácie spotrebiteľom a orientačný termín jej vybavenia. Aj v prípade, ak je zrejmé, že predávajúci reklamáciu neuzná, je povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad s uvedením dôvodov, pre ktoré ju odmietol uznať. Ak sa reklamácia uplatňuje prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 9. Predávajúci je povinný vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 10. Vybavenie eklektifikáciou nemá vplyv na právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.
 11. V prípade, že spotrebiteľ riadne uplatnil reklamáciu, pričom táto reklamácia nebola oprávnenou osobou uznaná a zároveň existuje dôvod, pre ktorý sa možno dôvodne domnievať, že neuznaním reklamácie došlo k porušeniu tohto reklamačného poriadku alebo príslušných právnych predpisov, alebo postup pri jej vybavovaní bol v rozpore s týmto reklamačným poriadkom, je spotrebiteľ oprávnený zaslať písomnú sťažnosť na spôsob a postup vybavenia reklamácie priamo do sídla predávajúceho.
 12. Ak spotrebiteľovi v súlade s ustanoveniami tohto reklamačného poriadku a ustanoveniami príslušných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar od predávajúceho alebo ho predávajúci preukázateľne vyzve na prevzatie reklamovaného tovaru, je spotrebiteľ povinný prevziať predmet reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní odo dňa, v ktorom mu táto povinnosť vznikla. Ak spotrebiteľ tovar neprevezme, predávajúci nezodpovedá za prípadné škody na tovare.
 13. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť písomne alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie.
 14. Spotrebiteľ uplatní svoje právo z vady u predávajúceho predložením účtovného (daňového) dokladu o kúpe a úplného a nezmeneného záručného listu potvrdeného predávajúcim, prípadne iných dokladov, z ktorých je nepochybné, že výrobok bol zakúpený u predávajúceho a že ešte neuplynula záručná doba poskytnutá predávajúcim na reklamáciu jeho vady.
 15. Pri uplatnení práva z vady je spotrebiteľ povinný predložiť predávajúcemu tovar, ktorý si u neho zakúpil, spolu s dokladmi podľa predchádzajúceho bodu.
 16. Pri uplatnení reklamácie je predávajúci povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecne záväzných predpisov, na základe čoho sa spotrebiteľ rozhodne, ktoré z týchto práv uplatní, čím sa určí aj ďalší spôsob vybavenia reklamácie.
 17. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví:
  • ihneď,
  • v zložitých prípadoch do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje komplexné technické posúdenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 1. Ak spotrebiteľ reklamoval tovar:
  • počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa požadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iných nákladov súvisiacich s odborným posúdením; predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie;
  • ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu vady po dvanástich mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, oprávnená osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať predmetný tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; záručná doba počas vykonávania odborného posúdenia neplynie. Predávajúci je povinný uhradiť spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky súvisiace účelne vynaložené náklady. Obnovenú žiadosť nemožno zamietnuť.
 1. Ak je reklamácia oprávnená a sú splnené podmienky reklamácie, predávajúci vymení tovar za nový alebo odstráni vady tovaru. Ak tak predávajúci nemôže urobiť z dôvodu nedostupnosti tovaru, vráti spotrebiteľovi peniaze.
 2. Ak sa reklamovaný výrobok dá opraviť, ide o vadu, ktorú možno odstrániť, výrobok bude počas záručnej doby bezplatne, riadne, včas a bez zbytočného odkladu opravený. Ak ide o vadu výrobku, ktorú nemožno odstrániť, spotrebiteľ má právo na výmenu výrobku alebo vrátenie peňazí.
 3. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady tovaru požadovať jeho výmenu, alebo ak sa vada týka len súčasti výrobku, výmenu súčasti, ak to predávajúcemu nespôsobí neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady.
 4. Namiesto odstránenia vady môže predávajúci vždy vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí vážne ťažkosti.
 5. Ak sa na výrobku po oprave opäť vyskytne rovnaká závada alebo väčší počet závad súčasne, spotrebiteľ má právo na výmenu výrobku alebo vrátenie peňazí počas záručnej doby. Opätovný výskyt tých istých chýb po oprave znamená stav, keď sa tá istá chyba vyskytne po najmenej dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád tovaru sa považujú najmenej tri rôzne odstrániteľné vady súčasne, pričom každá z nich bráni jeho riadnemu užívaniu.
 6. V prípade výmeny tovaru začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia nového tovaru.
 7. Ak predávajúci reklamovaný tovar neopraví do 30 dní počas záručnej doby, tovar sa považuje za neopraviteľný a spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
 8. Pri doručovaní tovaru prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra v súlade s príslušnými právnymi predpismi (sprostredkovateľ doručovacích služieb, ďalej len „sprostredkovateľ“) je spotrebiteľ povinný reklamovať a spísať protokol o poškodení prevzatej zásielky (napríklad roztrhnutá zásielka, poškodený obal, iné známky nešetrného zaobchádzania pri doručovaní a iné) v čase jej prevzatia od sprostredkovateľa alebo odmietnuť prevziať takto poškodenú zásielku. Ak tak neurobí v čase prevzatia, stráca právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho z vyššie uvedeného dôvodu.
 9. Spotrebiteľ je povinný tovar v zásielke bez zbytočného odkladu po jej prevzatí preskúmať, dôkladne skontrolovať, aby zistil jeho poškodenie alebo neúplnosť a zhodu medzi obsahom zásielky a sprievodným dokladom (faktúrou). Spotrebiteľ je povinný oznámiť predávajúcemu vadu podľa tejto hlavy do 48 hodín od prevzatia zásielky. Prevzatím zásielky sa rozumie jej odovzdanie spotrebiteľovi sprostredkovateľom.
 10. V prípade reklamácie tovaru zaslaného na dobierku je spotrebiteľ povinný písomne oznámiť predávajúcemu zistené vady spolu s nárokom, ktorý z vady uplatňuje. Reklamovaný tovar zašle predávajúcemu súčasne s písomným oznámením (alebo reklamačným protokolom dostupným na internetovej stránke predávajúceho) na adresu uvedenú na sprievodnom doklade (faktúre) alebo uplatní reklamáciu osobne na adrese predávajúceho uvedenej na sprievodnom doklade (faktúre).
 11. Reklamácia, ktorou spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom, sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré spotrebiteľ uvádza v reklamácii, sa nezakladajú na pravde, alebo ak takáto reklamácia bola podaná po uplynutí záručnej doby.

Článok II
Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tento reklamačný postup. Reklamačný poriadok alebo jeho zmeny sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke predávajúceho.
Tento postup podávania sťažností nadobúda platnosť a účinnosť od dátumu uverejnenia na webovej stránke www.kofi.sk