Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Za účelom vybavenia vašej objednávky cez internetový portál www.kofi.sk potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch.

Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, sa vždy vykonáva v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom použité budú výlučne pre vybavenie vašej objednávky a na ďalšiu komunikáciu s vami.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Prevádzkovateľom internetového obchodu je právnická osoba:

KOFI, s. r. o.
Vietnamská 16765/45
82104 Bratislava
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel s.r.o., vložka č. 170043/B

IČO: 53 720 938
DIČ: 2121482737

IČ DPH: SK2121482737

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

2. Účel spracúvania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.kofi.sk alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich na nasledovný účel:
  • registrácia zákazníka na internetovom obchode www.kofi.sk
  • objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.kofi.sk
  • potvrdenie objednávky
  • uzatvorenie kúpnej zmluvy
  • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  • dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe
  • evidencia kupujúcich na administratívne účely
  • evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 2. Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
  • meno a priezvisko
  • adresa doručenia
  • fakturačná adresa
  • kontaktné údaje (tel. č., email)
  • údaje o objednávkach
 3. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods.
 4. týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.
 2. Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.lezeckastena.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, fakturačná adresa, telefónne číslo a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.
 2. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

6. Zverejnenie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

7. Poučenie o právach dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa
  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
  a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v§ 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.
 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa §10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit.zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie.
 6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 10. Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

8. Registrácia na našej webovej stránke

Dotknutá osoba má možnosť zaregistrovať sa na webovej stránke prevádzkovateľa s uvedením osobných údajov. Ktoré osobné údaje sa prenášajú správcovi, je určené príslušnou vstupnou maskou použitou na registráciu. Osobné údaje zadané dotknutou osobou sa zhromažďujú a uchovávajú výlučne na interné použitie prevádzkovateľom a na jeho vlastné účely. Prevádzkovateľ môže požiadať o prenos jednému alebo viacerým sprostredkovateľom (napr. zásielkovej službe), ktorí tiež používajú osobné údaje na interný účel, ktorý možno pripísať prevádzkovateľovi.

Pri registrácii na webovej lokalite prevádzkovateľa sa ukladá aj IP adresa – pridelená poskytovateľom internetových služieb (ISP) a používaná subjektom údajov – dátum a čas registrácie. Ukladanie týchto údajov sa uskutočňuje na základe toho, že je to jediný spôsob, ako zabrániť zneužívaniu našich služieb a v prípade potreby umožniť vyšetrovanie spáchaných trestných činov. Uchovávanie týchto údajov je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovateľa. Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť poskytnúť údaje alebo ak ich prenos neslúži na účely trestného stíhania.

Registrácia dotknutej osoby s dobrovoľným uvedením osobných údajov je určená na to, aby prevádzkovateľ mohol dotknutej osobe ponúknuť obsah alebo služby, ktoré sa vzhľadom na povahu danej záležitosti môžu ponúkať len registrovaným používateľom. Registrované osoby môžu kedykoľvek zmeniť osobné údaje uvedené pri registrácii alebo ich úplne vymazať z databázy prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ kedykoľvek poskytne každej dotknutej osobe na požiadanie informácie o tom, aké osobné údaje sa o nej uchovávajú. Prevádzkovateľ okrem toho opraví alebo vymaže osobné údaje na žiadosť alebo pokyn dotknutej osoby, pokiaľ neexistujú zákonné povinnosti ich uchovávania. V tejto súvislosti sú dotknutej osobe k dispozícii všetci zamestnanci prevádzkovateľa ako kontaktné osoby.

9. Odber našich informačných bulletinov

Na webovej stránke spoločnosti KOFI s.r.o. majú používatelia možnosť prihlásiť sa na odber noviniek nášho podniku. Vstupná maska používaná na tento účel určuje, aké osobné údaje sa prenášajú, ako aj to, kedy sa newsletter od správcu objedná.

Spoločnosť KOFI s.r.o. pravidelne informuje svojich zákazníkov a obchodných partnerov prostredníctvom newslettera o ponukách podniku. Spravodajstvo podniku môže dotknutá osoba dostávať len vtedy, ak (1) má platnú e-mailovú adresu a (2) sa zaregistruje na zasielanie spravodajstva. Na e-mailovú adresu, ktorú dotknutá osoba zaregistrovala prvýkrát na zasielanie informačných bulletinov, sa z právnych dôvodov v rámci postupu dvojitého prihlásenia zašle potvrdzujúci e-mail. Tento potvrdzujúci e-mail sa používa na preukázanie, či je vlastník e-mailovej adresy ako dotknutá osoba oprávnený dostávať informačný bulletin.

Počas registrácie na odber noviniek ukladáme aj IP adresu počítačového systému, ktorú pridelil poskytovateľ internetových služieb (ISP) a ktorú subjekt údajov používal v čase registrácie, ako aj dátum a čas registrácie. Zhromažďovanie týchto údajov je potrebné na to, aby bolo možné neskôr pochopiť (možné) zneužitie e-mailovej adresy dotknutej osoby, a preto slúži na účely právnej ochrany prevádzkovateľa.

Osobné údaje zhromaždené v rámci registrácie na odber informačného bulletinu sa použijú len na zasielanie nášho informačného bulletinu. Okrem toho môžu byť odberatelia informačného bulletinu informovaní e-mailom, pokiaľ je to potrebné na fungovanie služby informačného bulletinu alebo príslušnej registrácie, ako to môže byť v prípade úprav ponuky informačného bulletinu alebo v prípade zmeny technických okolností. Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom služby zasielania noviniek sa neprenášajú tretím stranám. Odber nášho informačného bulletinu môže dotknutá osoba kedykoľvek ukončiť. Súhlas s uchovávaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba udelila na zasielanie informačného bulletinu, môže kedykoľvek odvolať. Na účely odvolania súhlasu sa v každom informačnom bulletine nachádza príslušný odkaz. Odhlásiť sa z odberu noviniek je možné kedykoľvek priamo na webovej stránke správcu alebo to správcovi oznámiť iným spôsobom.

10. Cookies

Pri prechádzaní webových stránok sa zaznamenáva IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Spoločnosť KOFI s.r.o. používa súbory cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobuje zobrazovanie webových stránok na skvalitnenie jej služieb.

11. Zodpovednosť prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
 2. Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od ich uverejnenia na webovej stránke www.kofi.sk.