Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop“ alebo „internetový obchod“) umiestneného na doméne www.kofi.sk (ďalej len „internetová doména“) je:

Kofi s.r.o.
sídlo: Vietnamská 45, 82104 Bratislava
vstup: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel s.r.o., vložka č. 170043/B
IČO: 53720938

e-mail: info@kofi.sk
telefónne číslo: 0905 372 561
(ďalej len „spoločnosť“)

Článok I
Základné pojmy

Predávajúci – spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti vo vlastnom mene, na vlastný účet a ktorá predáva tovar prostredníctvom e-shopu.
Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Produkt – výrobok alebo služba ponúkaná prostredníctvom e-shopu.
Objednávka – úkon spotrebiteľa vykonaný prostredníctvom e-shopu, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa kúpiť tovar v e-shope.
Cena – celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar objednaný spotrebiteľom a uvedený v objednávke, ako aj DPH alebo iné dane, poplatky vrátane nákladov na dopravu. alebo manipuláciu s tovarom (doručenie atď.), ak je zahrnutá v cene prepravy, vrátane poštovného a iných nákladov a poplatkov.
VOP – tieto všeobecné obchodné podmienky.

Článok II
Všeobecné inštitúcie

Tieto všeobecné podmienky upravujú:
– proces nákupu tovaru spotrebiteľmi prostredníctvom e-shopu;
– podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho;
– práva a povinnosti zmluvných strán, predávajúceho a spotrebiteľa, vyplývajúce z kúpnej zmluvy  uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

Článok III
Objednávka a uzavretie zmluvy

Spotrebiteľ si objedná tovar od predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne www.kofi.sk.

Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a cena sú uvedené pri jednotlivých položkách tovaru ponúkaného v e-shope. Všetky obrázky tovaru v e-shope majú len informatívny charakter.

Nákup tovaru v e-shope je možný pre registrovaných spotrebiteľov alebo spotrebiteľov bez registrácie. Registráciou spotrebiteľ poskytuje registračné údaje, ktoré predávajúci použije len na účely jednoznačnej identifikácie spotrebiteľa pri spracovaní objednávky a doručení objednaného tovaru.
Registráciou získa spotrebiteľ prístup k svojmu účtu (ďalej len „spotrebiteľský účet“). Účet spotrebiteľa umožňuje sledovať históriu objednávok a zrealizovaných nákupov, ako aj ďalšie funkcie poskytované e-shopom.

Po stlačení tlačidla „Pridať do košíka“ alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka vedľa výrobku sa položka výrobku pridá do nákupného košíka spotrebiteľa. Spotrebiteľ má k dispozícii nákupný košík, v ktorom si môže kedykoľvek počas vytvárania objednávky prezerať položky objednávky a vykonávať v nich zmeny. Až do dokončenia a potvrdenia objednávky je obsah košíka len informatívny.

Spotrebiteľ si počas procesu nákupu vyberá spôsob úhrady ceny tovaru a spôsob dopravy tovaru podľa možností ponúkaných predávajúcim. Cena za prepravu podľa zvoleného spôsobu dopravy sa pripočíta k cenám za jednotlivé tovary, ak predávajúci umožňuje prepravu tovaru viacerými spôsobmi. Pokiaľ cenu za prepravu nezaplatí spotrebiteľ, t. j. spotrebiteľ má nárok na zľavu z ceny dopravy, táto skutočnosť je uvedená pri záverečnej kontrole objednávky, pričom spotrebiteľ je o cene dopravy alebo zľave z ceny dopravy informovaný počas procesu nákupu.

Spotrebiteľ dokončí a potvrdí objednávku stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Pred odoslaním má spotrebiteľ k dispozícii odkaz na tieto všeobecné obchodné podmienky a potvrdením a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil.

Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa s:
– vlastnosti tovaru;
– celkovej ceny, ktorú je povinný zaplatiť predávajúcemu.

Po odoslaní objednávky sa táto zaeviduje v systéme e-shopu a zároveň ju predávajúci odošle na e-mailovú adresu spotrebiteľa:
– potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare;
– poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára na uplatnenie tohto práva;
– odkaz na znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky spotrebiteľom;
– odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.

Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 9 tohto článku Všeobecných obchodných podmienok spolu s ostatnými dokladmi spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.

Článok IV
Platobné podmienky

Ceny tovaru v objednávke a v e-shope sú uvedené vrátane DPH a prípadných ďalších daní.
Poplatok za dopravu sa pripočíta k cene, ak si spotrebiteľ zvolil spôsob doručenia prostredníctvom sprostredkovateľa doručenia a ak hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú predávajúcim, v takom prípade náklady na dopravu znáša predávajúci. Informácie o úhrade prepravného zo strany predávajúceho sú uvedené v objednávke. Hodnota objednávky s nákladmi na dopravu je uvedená počas celého procesu nákupu. Cena prepravy sa určuje podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.

Cenu podľa objednávky môže zaplatiť spotrebiteľ:
– platobná karta;
– platobná brána;
– bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim;
– dobierka (platba sprostredkovateľovi dodávky pri prevzatí tovaru);
– pri prevzatí tovaru od predávajúceho v hotovosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby platby z technických dôvodov, z dôvodu prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.

Predávajúci si neúčtuje poplatok za zaplatenie ceny. Predávajúci upozorňuje spotrebiteľa, že sprostredkovateľ platby ceny si môže účtovať poplatok za platbu (bankové poplatky za prevod atď.).

Zaplatením sa rozumie okamih pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo okamih, keď sprostredkovateľ platby potvrdí jej realizáciu.

Článok V
Podmienky dodania

Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru spotrebiteľovi:
– osobná zbierka (osobná zbierka),
– sprostredkovateľ doručenia (kuriér, pošta).

Predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi objednaný tovar v primeranej lehote (ďalej len „dodacia lehota“).

Dodávky tovaru, ktorého objednávka bola potvrdená predávajúcim, sa uskutočnia podľa prevádzkových možností predávajúceho, spravidla do 7 pracovných dní od začiatku procesu dodania. Predávajúci začne proces dodania tovaru spotrebiteľovi v okamihu záväzného potvrdenia objednávky a zaplatenia ceny tovaru, ak si spotrebiteľ zvolil spôsob platby platobnou kartou, platobnou bránou alebo bankovým prevodom či vkladom na účet predávajúceho. Ak si spotrebiteľ zvolil spôsob platby na dobierku alebo pri osobnom odbere tovaru u predávajúceho, predávajúci začne proces dodania tovaru spotrebiteľovi v okamihu záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu, najmä v prípadoch vyššej moci alebo v prípadoch, keď z objektívnych dôvodov nie je možné dodať tovar v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje spotrebiteľa o tejto skutočnosti elektronickou správou (e-mailom) alebo SMS správou. Spotrebiteľ je informovaný o odoslaní tovaru alebo jeho príprave na osobný odber prostredníctvom elektronickej správy (e-mail) alebo SMS správy.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo jej časť a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru v celom rozsahu alebo vo vzťahu k jej časti z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili plnenie záväzkov predávajúceho vyplývajúcich z objednávky spotrebiteľa, alebo z dôvodov vyššej moci; alebo ak ani po vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP alebo za cenu uvedenú v objednávke. Ak predávajúci odmietne objednávku alebo jej časť a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru ako celku alebo jej časti, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebiteľa a vrátiť mu zaplatenú cenu za tovar do 14 dní, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade náhradného plnenia je predávajúci povinný dodať spotrebiteľovi tovar rovnakej kvality a ceny.

Ak si spotrebiteľ objedná viac kusov tovaru, ako je aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, e-shop neumožní vytvoriť objednávku.

Ak je zvoleným spôsobom dopravy sprostredkovateľ doručenia, predávajúci doručí objednaný tovar spotrebiteľovi na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako adresu doručenia v objednávke. Dodanie tovaru nezahŕňa inštaláciu ani iné činnosti (napr. vyloženie tovaru atď.). Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú v prípade svojej neprítomnosti splnomocní na prevzatie tovaru. Osoba oprávnená prevziať tovar je povinná predložiť originál písomného splnomocnenia predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi dodávky.

Spotrebiteľ je povinný skontrolovať dodaný tovar a ako aj jeho obal ihneď po doručení. V prípade, že spotrebiteľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť sprostredkovateľovi dodania preukázateľným zápisom do potvrdenia o dodaní a skontrolovať stav tovaru v zásielke za jeho prítomnosti. V prípade poškodenia tovaru je spotrebiteľ povinný urobiť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dodacích listoch, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného a predávajúcemu doručeného záznamu môže predávajúci následne zabezpečiť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať spotrebiteľovi nový tovar.

Predávajúci nezodpovedá za škody na tovare spôsobené prepravcom alebo spotrebiteľom.

Spotrebiteľ je povinný potvrdiť svojím podpisom alebo podpisom oprávnenej osoby pri prevzatí objednaného tovaru predávajúcemu alebo prevzatie tovaru dopravcovi na dodacom liste.

Ak si spotrebiteľ zvolí ako spôsob doručenia osobný odber, tovar je pripravený na prevzatie predávajúcim po zaslaní oznámenia o možnosti odberu na predajni.

Článok VI
Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa:
– keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar;
– keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovar objednaný v jednej objednávke dodáva samostatne (postupne).

Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením predávajúceho v písomnej forme alebo vo forme záznamu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy postačuje akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa, ktorým vyjadruje svoju vôľu odstúpiť od zmluvy. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením objednávky a ktorý je zároveň prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľovi zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena tovaru vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočné náklady znamenajú rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si spotrebiteľ zvolil, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Ich platba sa vykoná rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil na platbu, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za tovar bude spotrebiteľovi vyplatená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho vrátenie tovaru, podľa toho, čo nastane skôr. Spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, ako je nevyhnutné na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorá sa na neho vzťahuje
– poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne informovaný o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo odstúpiť od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
– predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od cenových pohybov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
– predaj tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
– predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo znehodnoteniu,
– predaj tovaru v ochrannom obale, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po doručení porušený,
– predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Článok VII
Nadobudnutie vlastníctva a prechod rizika poškodenia tovaru

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po zaplatení celej ceny.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v okamihu, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od sprostredkovateľa doručenia (kuriéra), alebo ak tak neurobí včas, tak v okamihu, keď mu predávajúci umožní manipulovať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.

Článok VIII
Alternatívne riešenie sporov

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu info@kofi.sk. Ak predávajúci považuje žiadosť spotrebiteľa za zamietavú alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán („http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1 /list-of-subjects-of-alternative-resolution-of-consumer-disputes“). Návrh môže podať spotrebiteľ podľa § 12 zákona o ARS.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je k dispozícii online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov sa vzťahuje len na spory medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisia so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa vzťahuje len na zmluvy uzavreté na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje na spory, ktorých hodnota nepresahuje 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, a to maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP. VOP alebo ich zmeny sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke predávajúceho.

 

                               VZOR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

                         VZOR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY.PDF